អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីយូលីសម្ភាសន៍ដោយវិទ្យុខេមប៊ី

ថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៧ · 

អ្នកសំរបសំរួលកម្មវិធីសំភាសន៍វិទ្យុខេប៊ីអឹមប៊ីលោកស្រីរូប៊ីសាឡាហ្សាអំពីការងាររបស់នាងនៅពាក់កណ្តាលបាយ័នដែលគ្របដណ្តប់លើប្រធានបទពីកញ្ឆារហូតដល់លំនៅដ្ឋានដែលមានតំលៃសមរម្យដល់យុត្តិធម៌ដឹកជញ្ជូន។