យុវជនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលសុខភាពផ្លូវចិត្តប្រចាំឆ្នាំលើកទី ១

ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៩ · 

គណៈកម្មការយុវជនខោនធីម៉ារិនរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលសុខភាពផ្លូវចិត្តលើកដំបូងរបស់ពួកគេដោយប្រមូលផ្តុំសមាជិកសហគមន៍ជាង ១០០ នាក់ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យុវជននៅម៉ារីន។

សូមអានអត្ថបទនៅទីនេះ!