មេដឹកនាំយុវជន Hazel Ventura ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងហ្សីលីជាច្រើន

ថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៩ · 

ហាហ្សែលវ៉េនធូរ៉ាត្រូវបានបោះពុម្ភនៅក្នុងការបោះពុម្ពរបស់ពិភពថ្មីរបស់ខេអិនសូមចុចទីនេះសម្រាប់កំណែភាសាអង់គ្លេស; សូមចុចនៅទីនេះសម្រាប់កំណែភាសាអេស្ប៉ាញ) ។ អត្ថបទរបស់នាងលម្អិតអំពីបទពិសោធន៍របស់នាងជាមួយការបែងចែកឌីជីថល។ នៅចុងឆ្នាំនោះអត្ថបទត្រូវបានជ្រើសរើសធ្វើជាផ្នែកមួយនៃការបោះពុម្ភ YALL របស់យ៉ាលី“ ¡អូយ! ដំឡើងថ្មី! បទពិសោធយុវជនរបស់យើងវ៉ុល។ 1. ”