អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង Loughlin Browne បានឈ្នះពានរង្វាន់ស្ម័គ្រចិត្តប្រចាំឆ្នាំរបស់ស្ម័គ្រចិត្ត

ថ្ងៃទី ១០ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៩ · 

កាលពីពីរសប្តាហ៍មុន Loughlin Browne ផ្ទាល់របស់ YLI ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់បេះដូងម៉ារីនប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់សេវាកម្មឆ្នើមរបស់នាងនៅក្នុងសហគមន៍ម៉ារីន។ ចូល សំភាសន៍នេះគាត់និយាយពីការងាររបស់គាត់ គណៈកម្មការយុវជនម៉ារីនខោនរបស់គណៈកម្មាធិការរង Racial Equity ដែលនៅទីបំផុតបានទៅដល់នាងនៅលើឆាកដើម្បីទទួលពានរង្វាន់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រចាំឆ្នាំ។