មេដឹកនាំ​យុវជន​ថ្លែង​នៅ​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន San Joaquin River Conservancy និង​ពិនិត្យ​បទ​បង្ហាញ

ថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៧ · 

អ្នកដឹកនាំយុវជន Fresno Boys & Men of Color លោក Raymart Catacutan និយាយអំពីបទពិសោធន៍របស់គាត់នៅទន្លេ San Joaquin ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអំពីការអភិរក្សទន្លេ San Joaquin ដែលបានទទួលថវិការដ្ឋចំនួន 15 លានដុល្លារ ដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំ។