វិទ្យាស្ថានភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនទទួលបាន YouthWire

ថ្ងៃទី ២១ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៨ · , ,

YLI បានស្វាគមន៍ចំពោះយុវវ័យ YouthWire ដែលជាកម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយុវវ័យទូទាំងរដ្ឋនៅក្នុងអង្គការនៅខែតុលា 1, 2018.

ការផ្លាស់ប្តូរនេះបានពង្រឹងការផ្តល់កម្មវិធីរបស់ YLI និងពង្រីកការបោះជំហានរបស់យើងទៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាភាគខាងត្បូងខណៈពេលដែលយើងធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះជ្រលងភ្នំកណ្ដាល។ YouthWire នាំមកនូវកម្មវិធីចំនួនប្រាំទៅ YLI: VoiceWaves, Coachella Unincorporated, kNOw, We'Ced និង កាឡាហ្វៀ.