យុវជនជួបជាមួយសមាជិកសភាអារ៉ាមប៊ូឡាអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តអំឡុងពេលកូវីដ ១៩

ថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៩ · 

យុវជនលីរួមទាំងសមាជិកសម្ព័ន្ធ MYNT ចូលរួមក្នុងការសន្ទនានិម្មិតមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវចិត្តរបស់យុវជនចំពេលមានជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -១៩ ។ នេះគឺជាការបន្តការសន្ទនាដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការបង្កើតផែនការសកម្មភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលយុវជនជាច្រើននៅកណ្តាលជ្រលងភ្នំកំពុងជួបប្រទះ។