សាលាក្រុងសុខភាពផ្លូវចិត្តយុវជនជាមួយសមាជិកសភាលោកបណ្ឌិត Joaquin Arambula

ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហាឆ្នាំ ២០០៦ · 

សមាជិកសភាអារ៉ាមប៊ូឡាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសាលាក្រុងផ្តោតលើសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារពួកគេអនុវត្តការសិក្សាពីចម្ងាយដោយសារជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -១៩ យុវជនហ្វ្រីណូខោនធីយុវជនអេរីនីម៉ាទីណេស (មកពីហ្វ្រេសណូ BMoC) និងម៉ារីយ៉ាវ៉ារហ្គាស (RMCHS អេហ្វអិនអិល) បានចូលរួមក្នុងវេទិកានេះជាមួយមន្រ្តីរដ្ឋនិងខោនធីកំពូលដើម្បីធ្វើការសន្ទនានេះ។