ផែនការយុវជន និងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រចាំឆ្នាំ Fresno County Winter Jam

ថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ · 

ព្រឹត្តិការណ៍នេះលើកទឹកចិត្តយុវជនឱ្យភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទូទាំងស្រុក និងពិភាក្សាអំពីផ្នែកនៃការកែលម្អនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ ក៏ដូចជាវិធីដើម្បីគាំទ្រមិត្តរួមការងាររបស់ពួកគេ។ ប្រធានបទក្នុងឆ្នាំនេះរួមមានបទដ្ឋានសង្គមវិជ្ជមាន ការដោះស្រាយការប្រើប្រាស់សារធាតុមិនគ្រប់អាយុ និងការកសាងក្រុម។ យុវជនវិទ្យាល័យ Sunnyside បានរៀបចំកម្មវិធីជាមួយបុគ្គលិក Fresno yli ។