យុវជនបោះពុម្ភផ្សាយអត្ថបទស្តីពីសមុទ្រសលែននៅសមុទ្រ Desert Sun