យុវជននិយាយនៅសាលប្រជុំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់សមាជិកសភា Arambula

ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហាឆ្នាំ ២០០៦ · 

Boys & Men of Color យុវជននិយាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកជំនាញអំពីបទពិសោធន៍ និងការលំបាកផ្លូវចិត្តរបស់យុវជននៅក្នុងសាលារៀនអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត។