យុវជននិយាយនៅ San Joaquin River Conservancy AB 559 Press Conference

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ · 

មេដឹកនាំយុវជន Fresno Boys & Men of Color (BMOC) Kieshaun White និងប្រធានកម្មវិធី Fresno BMOC ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដើម្បីគាំទ្រ AB 559 ដែលនឹងពង្រីកចំនួនកៅអីនៅលើ San Joaquin River Conservancy និងធានាឱ្យមានតំណាងនៃសមាជិកអង្គការកុលសម្ព័ន្ធ។ និងតំណាងសហគមន៍។