យុវជនធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវីដេអូអប់រំស្តីពីការជក់បារី

ថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៩ · 

យុវជនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវីដេអូអប់រំសានម៉ារិន TUPE ដើម្បីជួយអប់រំមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេអំពីផលប៉ះពាល់នៃការជក់បារី។