ពានរង្វាន់យុវជន 'អ្នកដាំដុះនៃការផ្លាស់ប្តូរ'

ថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ · 

BHC Merced បានប្រគល់រង្វាន់ 'អ្នកដាំដុះនៃការផ្លាស់ប្តូរពីរ' ដល់យុវជន YLI ។

ជាដំបូងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយុវជនយើងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់សម្រាប់ផ្នែករបស់ពួកគេក្នុងការដឹកនាំការផ្លាស់ប្តូរទិវានៃការចងចាំ + ការផ្លាស់ប្តូរនិងសិទ្ធិអ៊ិនធឺណេតខែមីនាមីនាដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដំបូងគេដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងខោនធី Merced ។

ក្មេងស្រីនិង Womyn នៃពណ៌ត្រូវបានគេទទួលរង្វាន់ផងដែរដោយសារតែការងាររបស់ពួកគេនៅលើ យុទ្ធនាការ #MedcedToo.