ជ័យលាភីពានរង្វាន់ "ការលូតលាស់នៃការផ្លាស់ប្តូរ" របស់យុវវ័យ

ខែធ្នូ 14, 2018 ·

BHC Merced បានផ្តល់ពានរង្វាន់ "ការដាំដុះនៃការផ្លាស់ប្តូរ" ចំនួន 2 ជូនដល់យុវជនវ័យក្មេង YLI ។

ទីមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយុវជន We'Ced ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់សម្រាប់ផ្នែករបស់ពួកគេក្នុងការដឹកនាំទិវា Trans Remembrance + Trans & Intersex Rights March Merced ជាលើកដំបូងដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងតំបន់ Merced County ។

ក្មេងស្រីនិង Womyn នៃពណ៌ត្រូវបានគេទទួលរង្វាន់ផងដែរដោយសារតែការងាររបស់ពួកគេនៅលើ យុទ្ធនាការ #MedcedToo.