វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្តល់ជូនដល់អ្នកដែលមានជំនាញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដោយប្រើពេលវេលានិងការងារធ្វើ។ សូមចុចនៅទីនេះ, ការធ្វើលំហាត់ប្រាណអំពីការធ្វើលំហាត់ប្រាណ ullamco ។ វាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកជំនាញខាងធ្វើសកម្មភាពដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកមានកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លា។ វាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកជំនាញខាងធ្វើសកម្មភាពដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកមានកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លា។

ចម្លើយទី 2

ចម្លើយទីបី

ស្នើព័ត៌មាន

  • វាលនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងសុពលភាពហើយគួរតែមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទេ។