យុទ្ធសាស្ត្របរិស្ថានសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមជាវិជ្ជមាន


ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ អ្នកនឹងរៀនអំពីក្របខណ្ឌការពារបរិស្ថាន និងយុទ្ធសាស្ត្រដែលធ្វើការដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ លក្ខខណ្ឌ និងសារដែលមានឥទ្ធិពលទាំងដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោលចំពោះអាកប្បកិរិយារបស់បុគ្គល និង/ឬ ដោះស្រាយបញ្ហាឫសគល់នៃបញ្ហាសុខភាពសហគមន៍។