ការណែនាំអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជន


ស្វែងយល់អំពីអំណាចនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការតស៊ូមតិរបស់យុវជន តាមរយៈរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រ និងក្នុងស្រុក។ ស្វែងយល់ និងស្វែងយល់ពីគុណភាព និងជំនាញរបស់អ្នកដឹកនាំ រួមទាំងការស្តាប់សកម្ម ការសម្រេចចិត្តជាក្រុម និងការណែនាំអំពីរបៀបក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសហគមន៍ និងសាលារៀនរបស់អ្នក។