ការតស៊ូមតិគោលនយោបាយ


នៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ អ្នកនឹងរៀនអំពីគោលនយោបាយស្ថាប័ន និងសាធារណៈ ហើយទទួលបានការយល់ដឹងអំពីវិធីដែលគោលនយោបាយប៉ះពាល់ដល់ជីវិត និងសហគមន៍របស់យើង។ អ្នកចូលរួមក៏នឹងអភិវឌ្ឍជំនាញអំពីរបៀបតស៊ូមតិសម្រាប់គោលនយោបាយដែលលើកកម្ពស់សុខភាពសហគមន៍។