ការនិយាយជាសាធារណៈ


ទទួលបានជំនាញ និងឧបករណ៍ដែលត្រូវការដើម្បីបង្ហាញខ្លួនឯងយ៉ាងប៉ិនប្រសប់នៅចំពោះមុខទស្សនិកជនចម្រុះ។ តាម​រយៈ​សកម្មភាព​ដោយ​ដៃ អ្នក​នឹង​រៀន​ពី​ជំនាញ និង​គុណ​សម្បត្តិ​របស់​វាគ្មិន​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធភាព និង​ស្វែង​រក​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ការ​ទំនាក់ទំនង និង​ការ​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ដែល​ជោគជ័យ។