ឧបករណ៍ និងបច្ចេកទេសសម្រាប់ការចូលរួមរបស់យុវជនប្រកបដោយអត្ថន័យ


នៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដ៏រីករាយ និងអន្តរកម្មនេះ អ្នកចូលរួមនឹងរៀនពីរបៀបបង្កើតកន្លែងសម្រាប់សំឡេងយុវជនសកម្ម និងពិតប្រាកដ។ អ្នកចូលរួមនឹងស្វែងយល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការរចនា និងសម្រួលដល់ការប្រជុំ និងព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់យុវជន ព្រមទាំងឧបករណ៍ និងបច្ចេកទេសសម្រាប់ការជ្រើសរើស ការរក្សា និងការអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំ។