យុទ្ធសាស្ត្រវាយតម្លៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍យុវជន


នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ អ្នកចូលរួមនឹងរៀនពីការអនុវត្តល្អបំផុតជុំវិញការវាស់វែងការចូលរួមរបស់យុវជន និងការអភិវឌ្ឍន៍យុវជននៅក្នុងកម្មវិធី។ ក្នុងសិក្ខាសាលានេះ អ្នកចូលរួមនឹង៖

  • ស្វែងយល់ពីរបៀបវាស់ស្ទង់ការចូលរួមរបស់យុវជន និងលទ្ធផលអភិវឌ្ឍន៍យុវជននៅក្នុងកម្មវិធី។
  • ស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រវាយតម្លៃដែលដោះស្រាយការអភិវឌ្ឍន៍យុវជន រួមទាំងការពិនិត្យមើលសំណួរ និងឧបករណ៍ឧទាហរណ៍។
  • ស្វែងយល់អំពីវិធីសាស្រ្តដែលចូលរួមយុវជនក្នុងការវាយតម្លៃកម្មវិធី