សំណូមពរទូទៅ: 
ទូរស័ព្ទ: (628) 400-9252
អ៊ី​ម៉ែ​ល​: [អ៊ីមែលការពារ]

ឱកាស​ការងារ: 
ទូរស័ព្ទ: (628) 400-9252
អ៊ី​ម៉ែ​ល​: [អ៊ីមែលការពារ]

ការិយាល័យសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ (ការិយាល័យកណ្តាល)
198 ផ្លូវ Potrero
សាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ CA 94103
អ៊ី​ម៉ែ​ល​: [អ៊ីមែលការពារ]

អាស័យដ្ឋានសំបុត្រ:
ប្រអប់សំបុត្រលេខ 411107
1600 ផ្លូវ Bryant
ទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ,, CA 94141

សេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាលនិងប្រឹក្សា
ទូរស័ព្ទ: (559) 492-8255 
អ៊ី​ម៉ែ​ល​: [អ៊ីមែលការពារ]

ជ្រលង Coachella ភាគខាងកើត
ផ្លូវ 1030 ទី 6, Suite 11
Coachella, CA 92236
អ៊ី​ម៉ែ​ល​: [អ៊ីមែលការពារ]

Fresno
2600 Ventura Street, Suite 103 
Fresno, CA 93721
អ៊ី​ម៉ែ​ល​: ស្មូអា@yli.org

ឡងប៊ិច
525 ខាងកើត 7th Street, ឈុត 208
ឡុងប៊ិច, CA 90813
អ៊ី​ម៉ែ​ល​: [អ៊ីមែលការពារ]

Madera
មជ្ឈមណ្ឌលយុវជន John Wells
701 E. 5 ទី St.
ម៉ាដារ៉ា, CA ៩៣៦៣៨
អ៊ី​ម៉ែ​ល​: [អ៊ីមែលការពារ]

ម៉ារីន
1363 Lincoln Ave, Suite 1
សានរ៉ាហ្វាល, CA 94901
អ៊ី​ម៉ែ​ល​: [អ៊ីមែលការពារ]

Merced
533 West Main Street
Merced, CA 95340
អ៊ី​ម៉ែ​ល​: [អ៊ីមែលការពារ]

សាន Mateo
1650 S. Amphlett Blvd. #១១៥
សាន Mateo,, CA 94402
អ៊ី​ម៉ែ​ល​: [អ៊ីមែលការពារ]

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធីដែលផ្តល់នៅក្នុងតំបន់របស់យើងនីមួយៗសូមចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង កម្មវិធី ទំព័រ។