ឱកាស​ការងារ

ធ្វើការជាមួយ YLI! ការធ្វើការសម្រាប់ YLI ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតម្លៃនៃអង្គការរបស់យើងនៃសហគមន៍ការដាក់បញ្ចូលយុត្តិធម៌សង្គមនិងការច្នៃប្រឌិត។

បើកមុខតំណែងបុគ្គលិក YLI:

Bay Area Director of Programs will work with youth leaders and partner agencies to move an equity agenda in their respective communities. Reporting to the Interim CEO, the Programs is responsible for overseeing, developing and directing programs and initiatives in three regions including Marin, San Francisco, and San Mateo counties. Our programs prepare young people to serve as community advocates, leaders and decision-makers in efforts to advance policy and community change. The Director will recruit, hire, and manage a team of Program Managers (PMs), overseeing their regional scope of work, budget and contract deliverables. We are seeking applicants who are experienced professionals with demonstrated success in planning, operating, and managing community-based youth organizing and engagement programs as well as the ability to work collaboratively and strategically toward a shared vision. To learn more and apply ចុច​ទីនេះ.

ប្រធានកម្មវិធី, ម៉ារីន will create opportunities for young people to serve as community advocates, leaders, storytellers, and decision makers in efforts to advance policy and community change. They recruit, hire, supervise and manage staff, typically consisting of Program Coordinators and interns. They are experienced professionals with demonstrated success in planning and operating community-based youth organizing and engagement programs as well as the ability to work collaboratively and strategically toward a shared vision. To see more and apply CLICK HERE!