ជំនួយឥតសំណងរបស់ធនាគារ

  • ឥណទានសាលា
  • សេវាកម្មសហគមន៍ / ម៉ោងស្ម័គ្រចិត្ត
  • ភាពជាអ្នកនិពន្ធនៅលើការបោះពុម្ពផ្សាយ / អក្សរសម្រាប់និពន្ធនាយក
  • ការទូទាត់សំណល់ដឹកជញ្ជូន
  • អាហារូបករណ៍ / អាហារូបករណ៍

BLING (Building Leaders in Innovative New Giving) is providing up to $5,000 grants for youth projects! This is an amazing opportunity for youth leaders (11-24 years old) who are excited about making a change in their community!

The application deadline is December 1, 2019! Come to our វគ្គព័ត៌មាន on October 28th to learn more about this opportunity, and participate in our Application Workshop to get feedback on your proposal on November 6th!

So what is the BLING Program?

BLING is a youth philanthropy program where young people fund the ideas of other young people. We are currently offering grants of up to $ 5,000 for youth-led projects that are rooted in a social justice issue.

How can you apply for the grant?
You can access the BLING កម្មវិធី តាមរយៈ តំណនេះ. All applications may be emailed, mailed in, or dropped off in-person at yli’s San Francisco office (209 9th Street, Suite #200).

What we look for in projects:

  1. Is it youth-led (11-24 years)?
  2. Is it San Francisco-based?
  3. Is it social justice-oriented (equity & equality)?
  4. Is it innovative?
  5. Does it serve youth?
BLING would love if you could share this email and flyer with any passionate youth, or any of your colleagues. Reach out to Program Coordinator Tierra Christian if you have any questions!