សមាជិកគណៈកម្មាធិការ [email protected]

  • ឥណទានសាលា
  • សេវាកម្មសហគមន៍ / ម៉ោងស្ម័គ្រចិត្ត
  • ភាពជាអ្នកនិពន្ធនៅលើការបោះពុម្ពផ្សាយ / អក្សរសម្រាប់និពន្ធនាយក
  • ការទូទាត់សំណល់ដឹកជញ្ជូន
  • អាហារូបករណ៍ / អាហារូបករណ៍

សមាជិកគណៈកម្មាធិការយុវជននឹងផ្តល់ការយល់ដឹងការផ្តល់យោបល់និងគំនិតដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានលើការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីអប់រំយុវជនអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំដោយភ្ជាប់ពួកគេទៅនឹងសេវាកម្មផ្ទាល់។ អ្នកចូលរួមយុវជនក៏នឹងជួយផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តកម្មវិធីដែលបានអនុម័តនៅទូទាំងស្រុកផងដែរ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបចូលរួមសូមទាក់ទង Rubi Salazar តាម [email protected] ឬ Adam Wilson នៅ [email protected].