អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនិងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំ

  • ឥណទានសាលា
  • សេវាកម្មសហគមន៍ / ម៉ោងស្ម័គ្រចិត្ត
  • ភាពជាអ្នកនិពន្ធនៅលើការបោះពុម្ពផ្សាយ / អក្សរសម្រាប់និពន្ធនាយក
  • ការទូទាត់សំណល់ដឹកជញ្ជូន
  • អាហារូបករណ៍ / អាហារូបករណ៍

អ្នកចាំទីរបស់ខ្ញុំ កំពុងស្វែងរកបុរសវ័យក្មេងដែលមានអាយុច្រើន 15-25 ដើម្បីរៀនជំនាញផលិតវីដេអូនិងស្រាវជ្រាវដើម្បីកំណត់រូបរឿងអំពីសុខភាពសហគមន៍និងយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌនៅឡងប៊ិច។

ដើម្បីដាក់ពាក្យទាក់ទង Michael Lozano នៅ [email protected] ឬហៅ (562) 879-6786 ។