ការស្រាវជ្រាវសកម្មភាពយុវជន

  • កាតអំណោយ/ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ
  • ឥណទានសាលា
  • សេវាកម្មសហគមន៍ / ម៉ោងស្ម័គ្រចិត្ត
  • ភាពជាអ្នកនិពន្ធនៅលើការបោះពុម្ពផ្សាយ / អក្សរសម្រាប់និពន្ធនាយក
  • ការទូទាត់សំណល់ដឹកជញ្ជូន
  • អាហារូបករណ៍ / អាហារូបករណ៍

 

សូមចុចទីនេះដើម្បីអនុវត្ត!

ឬទាក់ទង Natasha Zastko នៅ [អ៊ីមែលការពារ]