អ្នកនិយាយរឿងយុវវ័យ

  • ឥណទានសាលា
  • សេវាកម្មសហគមន៍ / ម៉ោងស្ម័គ្រចិត្ត
  • ភាពជាអ្នកនិពន្ធនៅលើការបោះពុម្ពផ្សាយ / អក្សរសម្រាប់និពន្ធនាយក
  • ការទូទាត់សំណល់ដឹកជញ្ជូន
  • អាហារូបករណ៍ / អាហារូបករណ៍

Coachella Unincorporated កំពុងស្វែងរកយុវជនចម្រុះដែលមានអាយុ 15 -25 ដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងរ៉ាវដែលលើកស្ទួយពីជនបទនិងសហគមន៍ដែលមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់។ ស្តេចអាចរកបាន។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលោក Paulina Rojas អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅ។ [email protected].