ចូលរួមជាមួយពួកយើងក្នុងការបើកដំណើរការមូលនិធិយុវជនឡើងវិញ ដែលជាកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដែលដាក់មូលនិធិដោយផ្ទាល់នៅក្នុងដៃរបស់យុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តគម្រោងយុត្តិធម៌សង្គមរបស់ពួកគេ។ វដ្ដជំនួយកន្លងមកបានជួយដល់យុវជន បង្កើតកម្មវិធីគុណភាពខ្យល់តាមពេលវេលាជាក់ស្តែងសម្រាប់គ្រួសារនៅ West Fresnoរៀបចំសិក្ខាសាលាអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកសម្រាប់គ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍នៅ San Mateo County និងផលិត ភាពយន្តឯកសារជាមួយយុវជនដែលផ្លាស់ទីលំនៅនៅ Merced. បរិច្ចាគថ្ងៃនេះ ដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់ដំណោះស្រាយដែលដឹកនាំដោយយុវជន!

ពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់មូលនិធិយុវជន

សូមចូលរួមជាមួយពួកយើងនៅថ្ងៃទី 21 ខែមិថុនា នៅកម្មវិធីពានរង្វាន់មូលនិធិយុវជន ដើម្បីស្វែងរកអ្នកឈ្នះនៃ 2022 yli Youth Fund!