Mercedes (Meche) Pineda (sila/sila/elle; siya/ella)

Kasalukuyang nakikibahagi si Meche sa mga kilusan sa kanayunan laban sa imperyalismong US sa pamamagitan ng mga mapaghamong institusyong binuo sa pamamagitan ng kapitalismo (ibig sabihin, mga bilangguan, mga sentro ng detensyon sa imigrasyon, edukasyon, atbp.). Naniniwala siya na ang sistemang ito ng pang-aapi at pagsasamantala ay maaaring lansagin at mapalitan ng isa na sumasaklaw sa mga sistemang pangkalusugan, pagkain, at edukasyon na madaling makuha para sa lahat ng tao. Ang kanyang pamamaraan sa pagkamit nito ay lubos na umaasa sa pagsuporta sa mga pandaigdigang katutubong gawi (espirituwal at agrikultural) na sumusuporta sa mga kabataan at naghihikayat sa sining. 

Sa pamamagitan ng pagsali sa yli, tumulong si Meche na ipatupad ang isang programa (Young Revolutionary Front) na nakatuon sa edukasyong pampulitika na nakasentro sa pag-unawa sa kapitalismo, sining ng komunidad, at mga katutubong anyo ng pagpapagaling.