Mga Patakaran na Sinusuportahan namin

Tulad ng pagkilala ng ating mga kabataan ng mga isyu sa pamayanan at itulak ang mga patakaran sa lokal na antas, ang kanilang mga pagsisikap ay hinuhubog ng at tumutulong upang mabuo ang adbokasiya sa antas ng estado at iba pa. Kritikal na magkaroon ka ng boses at ipakita ang aming suporta para sa mga patakaran na nakakaapekto sa aming kabataan, at tumayo sa pakikiisa sa mga kasosyo na ang trabaho ay umaayon sa aming mga halaga.

2024

Pagtiyak ng access sa data ng hustisyang pangkrimen at pag-aatas sa pagpapatupad ng batas na magbahagi ng mga ulat sa mga abogadong nag-iimbestiga sa diskriminasyon sa lahi at pagkiling sa mga paglilitis sa kriminal.

Dagdagan ang nalalaman

Pag-aatas sa mga lokal na ahensya ng edukasyon na lumikha ng mga patakaran na gumagamit ng pampublikong diskarte sa kalusugan, sa halip na mga pagsususpinde at pagpapatalsik, para sa mga paglabag na nauugnay sa droga.

Dagdagan ang nalalaman

Pagtiyak na ang lahat ng taga-California ay may access sa preventive na pangangalagang pangkalusugan na komprehensibo, kasama, at abot-kaya.

Dagdagan ang nalalaman

Isulong ang higit na pagiging inklusibo sa mas mataas na edukasyon at magbigay ng kinakailangang suporta sa 2SLGBTQ+ na mga mag-aaral, guro, at kawani sa parehong pampubliko at pribadong kolehiyo at unibersidad sa buong estado.

Dagdagan ang nalalaman

Pag-aatas sa Board of Parole Hearings na isaalang-alang ang buong kasaysayan ng kriminal ng isang tao kapag gumagawa ng mga desisyon sa parol, at pagpapawalang-bisa sa Post-release Community Supervision sa ikatlong paglabag ng isang tao sa mga tuntunin ng pangangasiwa.

Dagdagan ang nalalaman

Pag-uugnay sa mga taong nakakaranas ng mga krisis sa kalusugan ng pag-uugali sa naaangkop na mga pasilidad ng pangangalaga tulad ng mga yunit ng pag-stabilize ng krisis at mga sentro ng paghinahon.

Dagdagan ang nalalaman

Pag-streamline ng proseso para sa pag-convert ng hindi nagamit na mga pasilidad ng skilled nursing sa mga pasilidad sa kalusugan ng pag-uugali, bilang tugon sa tumaas na pangangailangan para sa mga pasilidad sa kalusugan ng pag-uugali sa estado.

Dagdagan ang nalalaman

Pagtitiyak ng komprehensibo at holistic na pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng pag-aatas sa mga planong pangkalusugan at mga tagaseguro na bayaran ang mga provider para sa kalusugan ng isip at mga serbisyo sa paggamit ng sangkap.

Dagdagan ang nalalaman

Pagbabawas ng pagkagumon sa droga at recidivism sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga dating nakakulong ay may access sa pangangalagang pangkalusugan, mga serbisyong pansuporta, at paggamot sa paggamit ng substance.

Dagdagan ang nalalaman

Pagpapalawak ng mga pagkakataon para sa mga mag-aaral sa juvenile court school na manatili sa high school at samantalahin ang mga karagdagang pagkakataon sa edukasyon.

Dagdagan ang nalalaman

Pag-iingat sa integridad ng mga proseso ng Restorative Justice sa pamamagitan ng pagpayag sa mga kalahok na malayang magsalita nang walang takot na maapektuhan.

Dagdagan ang nalalaman

Tumatawag sa California na protektahan ang mga nakaligtas sa pamamagitan ng paglilimita sa mga mandatoryong kinakailangan para sa mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang ipaalam sa nagpapatupad ng batas ng mga marahas na pinsala, at sa halip ay mag-alok ng mga referral sa mga serbisyo sa karahasan sa tahanan at sekswal.

Dagdagan ang nalalaman

2023

Tumatawag sa California na magkaloob ng mga serbisyong nagtutulungan, nakapagpapanumbalik, komunidad at nakabatay sa kalusugan para sa mga kabataan, at tiyakin ang pantay na representasyon at paggawa ng desisyon sa loob ng mga katawan ng nangangasiwa ng county.

Dagdagan ang nalalaman

Nananawagan sa California na ipagbawal ang paglipat ng lahat ng bata, kabilang ang mga kinasuhan ng homicide, sa korte ng kriminal na nasa hustong gulang sa mga kaso kung saan ginawa ang pagkakasala laban sa nang-aabuso o trafficker ng isang bata.

Dagdagan ang nalalaman

Tumatawag sa California na pagbutihin ang proseso ng parol ng California, tinitiyak na ang mga aplikante ng parol ay tumatanggap ng patas at walang kinikilingan na pagsasaalang-alang sa kanilang mga pagdinig sa parol.

Dagdagan ang nalalaman

Nananawagan sa California na protektahan ang ating mga komunidad at ang ating planeta sa pamamagitan ng PAGTUTOL sa mga panukalang batas na nagpapalawak at nagde-de-regulate sa mga kumpanya ng telecom.

Dagdagan ang nalalaman

Tumatawag sa California upang tiyakin na ang mga taga-California ay hindi ibinubukod mula sa benepisyo mula sa mga reporma sa hustisyang kriminal dahil sa kung saan sila ipinanganak.

Dagdagan ang nalalaman

Nananawagan sa California na magtatag ng mga personal na pagbisita para sa mga nakakulong na tao bilang isang limitadong karapatang sibil, sa halip na isang pribilehiyo.

Dagdagan ang nalalaman

Nananawagan sa California na wakasan ang paggamit ng di-sinasadyang pagkaalipin bilang isang paraan ng pagpaparusa sa krimen.

Dagdagan ang nalalaman

Nananawagan sa California na protektahan ang mga nakaligtas โ€“ partikular na ang Black at brown na kababaihan, kabataan, queer, o transgender na biktima โ€“ sa pamamagitan ng pagtiyak ng access sa lahat ng legal na remedyo na humahantong sa pagpapagaling at isang bagong simula para sa kanila at sa kanilang mga pamilya.

Dagdagan ang nalalaman

Tumatawag sa California upang pagbutihin ang mga sistema ng pagtugon sa emerhensiya sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang programa para sa pagkolekta at pagsusuri ng 911 na pang-emerhensiyang tawag at data ng pagpapadala.

Dagdagan ang nalalaman

Tumatawag sa California upang tiyakin na ang mga foster youth ay maaaring lumahok sa mga ekstrakurikular at mga aktibidad sa pagpapayaman sa pamamagitan ng pag-aatas sa paggamit ng lahat ng magagamit na pagpopondo at pagpapataas ng mga hakbang sa pananagutan sa ilalim ng mga umiiral na batas.

Dagdagan ang nalalaman

Nananawagan kay Gobernador Gavin Newsom na iligtas ang mga ospital ng California.

Dagdagan ang nalalaman

Tumatawag sa California na protektahan ang mga nakaligtas sa pamamagitan ng paglilimita sa mga mandatoryong kinakailangan para sa mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang ipaalam sa nagpapatupad ng batas ng mga marahas na pinsala, at sa halip ay mag-alok ng mga referral sa mga serbisyo sa karahasan sa tahanan at sekswal.

Dagdagan ang nalalaman

Tumatawag sa California upang matiyak na ang mga nakakulong na magulang ay inilalagay sa pasilidad ng pagwawasto nang malapit sa tahanan ng isang bata hangga't maaari.

Dagdagan ang nalalaman

Nananawagan sa mga halal na pinuno na alisin ang mga produktong tabako na may lasa.

Dagdagan ang nalalaman

Tumatawag sa California na alisin ang mga hadlang sa akademiko sa tulong pinansyal para sa mas mataas na edukasyon.

Dagdagan ang nalalaman

Nananawagan sa California na palawakin ang tulong pinansyal para sa mas mataas na edukasyon para sa mga foster youth.

Dagdagan ang nalalaman

Tumatawag sa California na pagbutihin ang pagiging affordability ng pabahay para sa higit sa 3,300 foster youth.

Dagdagan ang nalalaman

Panawagan para sa agarang pagwawakas sa retorika na may motibasyon sa pulitika na humahantong sa panliligalig at pagbabanta sa mga opisyal at pinuno ng komunidad na inihalal sa pamamagitan ng demokratiko - lalo na ang mga babaeng Black -sa Oakland at higit pa.

Dagdagan ang nalalaman

2022

Nananawagan sa mga taga-California na labanan at maiwasan ang mga wildfire, palawakin ang imprastraktura sa pagsingil ng EV, at magbigay ng mga subsidyo upang gawing mas abot-kaya ang mga EV.

Dagdagan ang nalalaman

Nananawagan kay Gov Gavin Newsom na protektahan ang privacy ng mga dating nakakulong.

Dagdagan ang nalalaman

Nananawagan sa California na magdirekta ng $16 milyon para sa mga programa sa suporta ng mag-aaral sa campus partikular para sa mga mag-aaral na mababa ang kita, kulang ang serbisyo, unang henerasyong Asian American, Native Hawaiian, at Pacific Islander (ANHPI) upang mapataas ang pagpapanatili at pagkamit ng mas mataas na edukasyon.

Dagdagan ang nalalaman

Nananawagan sa California na wakasan ang paggamit ng di-sinasadyang pagkaalipin bilang isang paraan ng pagpaparusa sa krimen.

Dagdagan ang nalalaman

Nananawagan kay Gobernador Gavin Newsom na tiyakin ang access sa mataas na kalidad na pagtuturo at pagpapayaman pagkatapos ng paaralan para sa mga mag-aaral na pinaka-apektado ng pandemya.

Dagdagan ang nalalaman

Tumatawag sa California na bawasan ang mga greenhouse gas emissions, bawasan ang nakakalason na polusyon sa hangin, palakasin ang katatagan ng enerhiya, at suportahan ang mga berdeng trabaho.

Dagdagan ang nalalaman

Tumatawag sa California na magtatag ng bago,
13 tao na komisyon sa pagpapayo ng mag-aaral para sa Lupon ng Edukasyon ng Estado ng California.

Dagdagan ang nalalaman

Nananawagan sa California na panatilihin ang mga kita ng cannabis bilang isang kritikal na daloy ng pagpopondo para sa mga batang nabubuhay sa kahirapan, mga batang may kulay, at mga komunidad na naapektuhan ng War on Drugs.

Dagdagan ang nalalaman

Tumatawag sa California upang protektahan ang mga mag-aaral mula sa hindi kinakailangang pakikipag-ugnayan sa sistema ng hustisyang kriminal sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga mandatoryong abiso sa pagpapatupad ng batas para sa pag-uugali ng mag-aaral.

Dagdagan ang nalalaman

Nananawagan sa California na magpatupad ng Youth Bill of Rights, na tinitiyak na nauunawaan ng lahat ng nakakulong na kabataan ang kanilang mga pangunahing karapatang pantao na umiiral na sa ilalim ng batas.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtawag sa California upang matiyak na ang mga buntis, mga bata, at mga taong may kapansanan ay makaka-access ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng pag-aalis ng kanilang buwanang mga premium ng Medi-Cal.

Dagdagan ang nalalaman

2021

Ang pagtawag sa California Health and Human Services Agency upang mabawasan ng hindi bababa sa kalahating pagkakaiba-iba ng lahi sa mga malalang sakit sa pagkabata ng 2030.

Dagdagan ang nalalaman

Humihiling ng isang pag-awdit ng estado upang suriin ang pagiging epektibo at kahusayan ng nagpapatupad ng batas ng California upang ipakita ang mga pagkakataon para sa mga kahalili na batay sa pamayanan.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pag-aalis ng isang sugnay sa Saligang Batas ng California na nagpapahintulot sa pagsasanay ng hindi sinasadyang pagkaalipin bilang isang paraan ng pagpaparusa sa krimen.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtawag sa Komite sa Badyet ng California sa Budget na naaangkop na $ 5.3 milyon para sa lubhang kailangan ng mga pagpapabuti sa kapital sa Camp Fresno sa Sierra National Forest.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtatabi ng mga pondo sa badyet ng CA para sa mga organisasyong pangkomunidad na nagbibigay pagkatapos ng pag-aaral at pagpapayaman sa kabataan na pinaka apektado ng pandemya.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagdaragdag ng pinakamaliit na pamantayan upang ang lahat ng mga bagong opisyal ng pulisya sa California ay dapat na 25 taong gulang o magkaroon ng degree na bachelor.

Dagdagan ang nalalaman

2020

Tinitiyak na ang Caltrain ay patuloy na nagsisilbing gulugod ng aming pampublikong sistema ng transportasyon mula sa San Jose hanggang San Francisco.

Dagdagan ang nalalaman

Pagbibigay ng 17-taong gulang na magiging 18 sa susunod na halalan sa karapatang bumoto sa pangunahin at espesyal na halalan.

Dagdagan ang nalalaman

sa mga taga-California na nakumpleto ang kanilang termino sa bilangguan.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtugon sa diskriminasyon laban sa mga kababaihan at taong may kulay sa pagkuha, trabaho, pagkontrata, at edukasyon.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtaas ng bilyun-bilyong para sa mga paaralan at lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagtaas ng mga buwis sa pag-aari sa malaking negosyo.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtawag sa mga nagpapasya sa CA na pagbawalan ang tingian na pagbebenta ng mga produktong may tabako na tugunan ang isang hindi pa naganap na paggulong sa pagkonsumo ng nikotina ng kabataan.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtawag sa Gov. Newsom upang mag-sign AB 1460, na nangangailangan ng mga undergraduates ng California State University (CSUs) upang makumpleto ang isang minimum na isang three-unit course sa Ethnic Studies.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtawag sa mga tagagawa ng desisyon ng California upang matiyak na ang pondo ng estado ay namuhunan sa pagbuo at katarungan ng kabataan.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtawag sa mga pamahalaang lungsod, estado, at pederal upang puksain ang mga policing tulad ng kasalukuyang nauunawaan natin ito. Dapat tayong sumisid mula sa labis, malupit, at diskriminasyong policing at mamuhunan sa isang pangitain tungkol sa kaligtasan ng komunidad na gumagana para sa lahat, hindi lamang isang piling tao.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtawag sa Gov. Newsom na iligtas ang kanyang bagong plano para sa realignment ng Division of Juvenile Justice (DJJ), na kung saan ay malalim na mapapabagsak ang ating pananaw sa pagbago ng sistema ng hustisya ng juvenile ng CA at walang ginawa upang maisulong ang kalusugan at kagalingan ng kabataan ng CA.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtawag sa mga kinatawan ng estado upang maitaguyod ang Komisyon ng Empowerment ng Kabataan ng California - ang unang katawan ng payo ng buong estado sa gobyerno na binubuo lamang ng kabataan. 

Dagdagan ang nalalaman

Suportahan ang panukalang panuntunang pang-emergency ng ABC upang mag-isyu ng agarang pansamantalang pagsuspinde ng mga lisensya ng anumang alak na labasan na nakakasangkot sa matinding paglabag sa kalusugan at kaligtasan ng publiko.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtawag sa Senate Labor Committee upang protektahan ang ating mga domestic worker sa pamamagitan ng pagsasama nila sa California ng Occupational Health and Safety Protections.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtawag sa Gobernador ng Gavin Newsom ng California at mga mambabatas ng estado na unahin ang mga kabataan sa paparating na badyet ng estado 2020-21.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtawag sa mga opisyal ng estado at lokal na suspindihin ang lahat ng mga bayarin sa sistema ng juvenile at multa nang hindi bababa sa tagal ng krisis sa kalusugan ng publiko at pang-ekonomiyang ito.

Dagdagan ang nalalaman

Tinitiyak ng Assembly Bill 2835 na ang mga taong umaalis sa bilangguan ay maaaring mag-aplay para sa trabaho, pabahay, Medi-Cal, Cal Fresh at iba pang mga benepisyo at serbisyo na nangangailangan ng isang CAl ID.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtawag sa mga tagagawa ng patakaran sa California na gumawa ng mga hakbang sa pang-emergency upang maprotektahan ang mga hindi kita, kaya't maaari nating ipagpatuloy ang paglilingkod sa aming mga komunidad, protektahan ang kalusugan ng publiko, at suportahan ang aming mga empleyado.

Dagdagan ang nalalaman

Ang mga organisasyong nakabase sa pamayanan sa kabuuan ng Central Valley ng California, ay nananawagan para sa matapang, mapagpasyahan at mabilis na pagkilos sa bahagi ng aming mga pampublikong opisyal upang matiyak na ang mga residente ay maaaring manatili sa kanilang mga tahanan.

Dagdagan ang nalalaman

Habang kumakalat ang Coronavirus, maraming mga nagtatrabaho ang nasa panganib na mawala ang sahod at maging ang kanilang mga trabaho. Panawagan ang mga pinuno ng negosyo at opisyal ng publiko na protektahan ang mga manggagawa!

Dagdagan ang nalalaman

Ito ay kritikal na lahat nating pinakinggan ang ating mga tinig. Narito ang ilang mga mapagkukunan upang bigyan ka ng kapangyarihan upang magamit ang iyong karapatang bumoto.

Dagdagan ang nalalaman

2019

Tinitiyak na ang lahat ng mga mag-aaral sa CA ay may access sa isang mataas na kalidad na edukasyon.

Dagdagan ang nalalaman

Ang SB 130 ay lilikha ng isang Mas Mataas na Edukasyon sa Pagganap, Pananagutan, at Komisyon ng Koordinasyon - isang buong estado sa mas mataas na edukasyon na koordinasyon ng katawan upang magbigay ng pangangasiwa, pananagutan, at mga mapagkukunan upang suportahan ang mga mag-aaral sa buong California.

Dagdagan ang nalalaman

Bilang tugon sa isang nakahiyang proseso ng pamayanan para sa pag-upa ng bagong Punong Pulisya ng Fresno, humihiling kami ng isang pangako na ipatupad ang isang pilosopiya ng pamayanan sa pamamalayan na may tunay na pakikipag-ugnayan sa komunidad.

Dagdagan ang nalalaman

Ang mga kabataan ay kumikilos at nagtataguyod para sa mga solusyon sa mga kagyat na isyu ng ating panahon. Panahon na mayroon silang boses - at isang boto. Babaan ng ACA 8 ang edad ng pagboto sa California sa 17 taong gulang.

Dagdagan ang nalalaman

Nagpapabuti ng mga resulta ng mag-aaral at hinihikayat ang mga paaralan na magpatibay ng mga kahalili sa mga suspensyon

Dagdagan ang nalalaman