AB 1226 – Proximity para sa mga Batang may Nakakulong na Magulang

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Ang AB 1226 (Haney) ay mag-aatas sa California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) na igalang ang mga karapatan ng mga menor de edad na bata na manatiling nakikipag-ugnayan sa kanilang mga nakakulong na magulang sa pamamagitan ng pag-aatas sa CDCR na ilagay ang isang nakakulong na magulang, legal na tagapag-alaga, o tagapag-alaga ng isang menor de edad sa isang pasilidad na malapit sa tahanan ng bata hangga't maaari.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Nakikipagsosyo ang yli sa libu-libong kabataan sa buong estado, na karamihan sa kanila ay mga kabataang may kulay na mababa ang kita. Marami sa kanila ang nagdadala ng bigat ng mapaminsalang “hustisya” na sistema ng ating estado, hindi bababa sa kung saan ay ang nakaka-trauma na karanasan ng pagkahiwalay sa mga magulang at tagapag-alaga, na gumaganap ng kritikal na papel sa pag-unlad ng kanilang mga anak. Ipinapakita ng data na hanggang sa edad na 18, ang madalas na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng bata at ng kanilang magulang ay mahalaga para sa pag-unlad ng pag-uugali at emosyonal ng bata.

Sa kasalukuyan, humigit-kumulang 195,000 mga bata ang nakakulong sa mga magulang sa mga bilangguan ng estado ng California. Dahil sa biglaang paghihiwalay sa kanilang tagapag-alaga, ang mga batang may nakakulong na mga magulang ay nakakaranas ng mga natatanging isyu tulad ng antisosyal na pag-uugali at pag-abuso sa droga. Gayunpaman, ang mga bata na kayang mapanatili ang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga magulang ay nakakaranas ng hindi gaanong matinding nakakapinsalang epekto. Tinatanggal ng AB 1226 ang mga hadlang sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga bata at ng kanilang nakakulong na mga magulang o tagapag-alaga sa pamamagitan ng pag-aatas sa CDCR na italaga ang nakakulong na tao na magsilbi sa kanilang termino sa institusyong pinakamalapit sa tahanan ng kanilang menor de edad na anak.

Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Platform ng Hustisya ng Lahi, na tumutugon sa hindi katimbang na epekto ng Prison Industrial Complex sa Black, Indigenous at iba pang taong may kulay.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at Twitter.

Sino pa ang sumusuporta sa panukalang ito?

  • Alliance para sa Boys & Men of Color
  • Lugar ni Jesse
  • Place4Grace
  • Mga Iskolar sa ilalim ng lupa
  • Mga Serbisyong Legal para sa mga Bilanggong may mga Bata