AB 1675 – Enrichment and Extracurricular Activities for Foster Youth

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Tinitiyak ng AB 1675 na ang mga bata at kabataan sa foster care ay makakalahok sa mga ekstrakurikular at mga aktibidad sa pagpapayaman sa pamamagitan ng pag-aatas sa paggamit ng lahat ng magagamit na pagpopondo at pagtaas ng mga hakbang sa pananagutan sa ilalim ng mga umiiral na batas.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Nakikipagsosyo ang yli sa libu-libong kabataan sa buong estado, na karamihan sa kanila ay mga kabataang may kulay na mababa ang kita.

Bilang mga pinuno sa larangan ng pagpapaunlad ng kabataan, naniniwala kami na ang lahat ng kabataan ay karapat-dapat sa pagkakataong paunlarin ang kanilang mga kasanayan, interes, at relasyon sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga aktibidad sa ekstrakurikular at pagpapayaman.

Para sa mga kabataan sa foster care system, ang mga pagkakataong ito ay lalong mahalaga dahil maraming mga kabataang nasasangkot sa sistema ang nakaranas ng trauma at, bilang resulta ng system-involving, nahaharap sa mataas na panganib sa mga tuntunin ng mahihirap na kinalabasan ng kabataan at nasa hustong gulang.

Ang panukalang batas na ito ay makakabuti sa ating mga pangako sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagtiyak na: (1) ang estado ay nagpapalaki at gumagamit ng lahat ng magagamit na pondo upang suportahan ang pakikilahok sa mga aktibidad sa pagpapayaman; (2) ang mga tinig ng mga kabataan na may karanasan sa foster care at mga tagapag-alaga ay isinasaalang-alang sa pagdidisenyo ng mga suporta na magpapahusay sa pakikilahok sa mga aktibidad sa pagpapayaman; at (3) may pananagutan sa pamamagitan ng paghahanay ng batas ng estado sa umiiral na mga kinakailangan sa pederal na batas na may kaugnayan sa pagpaplano ng kaso at pangangasiwa ng hukuman sa pakikilahok sa mga aktibidad sa pagpapayaman.

Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Platform ng Hustisya sa Edukasyon, na nagtataguyod ng libre, mataas na kalidad, buong-tao na edukasyon para sa lahat.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at Twitter.

Sino pa ang sumusuporta sa panukalang ito?

  • Youth Law Center (Sponsor)
  • California Youth Connection (Sponsor)
  • Alliance para sa Boys & Men of Color

Mag-click dito upang matuto nang higit pa