AB 1995 – Tanggalin ang Medi-Cal Premiums

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Sisiguraduhin ng AB 1995 na ang mga buntis na indibidwal, mga bata, at mga taong may kapansanan ay makaka-access sa mga serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan na kailangan nila upang manatiling malusog at umunlad sa pamamagitan ng pag-aalis ng kanilang buwanang mga premium ng Medi-Cal.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Sa ngayon sa California, higit sa 535,000 mga bata na mababa ang kita, mga buntis, at mga taong may kapansanan ay kinakailangang magbayad ng buwanang mga premium upang ipagpatuloy ang kanilang saklaw sa pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng Medi-Cal. Ang mga buwanang premium na ito ay lumilikha ng karagdagang pasanin sa ekonomiya para sa mga taong nahihirapan na sa pananalapi, na humahantong sa ilang mahirap na mga pagpipilian, tulad ng kung magpatingin sa doktor o papasok sa trabaho upang maglagay ng pagkain sa mesa, magbayad ng upa at mga bayarin, at mag-aalaga ng mga bata.

Direktang nakikipagtulungan si yli sa mga kabataang may kulay na mababa ang kita sa buong estado – marami sa kanila ay isang medikal na insidente lamang ang layo mula sa pagkasira ng pananalapi. Araw-araw kaming nagsusumikap na suportahan sila na gumawa ng positibong pagbabago sa kanilang mga komunidad – ngunit dapat silang maging malusog upang magawa ang kritikal na gawain ng pagbabago sa komunidad. Ang pag-access sa kalidad na holistic at naaangkop sa kulturang pangangalagang pangkalusugan ay kabilang sa mga pangunahing isyu na ipinaglalaban ng ating mga kabataan (tingnan ang aming Platform ng Hustisya sa Kalusugan).

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakapirma lang namin nito liham ng pag-eendorso, at pinapahayag namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, kaba at LinkedIn.

Sino pa ang sumusuporta sa kahilingang ito?

  • Ang Kilusan ng Mga Bata ng California
  • Western Center sa Batas at Patakaran

Mag-click dito upang matuto nang higit pa