AB 2065 – California Racial Justice Act: Criminal Justice Data

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Ang AB 2065 ay magbibigay-daan sa pag-access sa mas mahusay na magagamit sa publiko na data ng hustisyang pangkrimen at hinihiling sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas na magbahagi ng mga ulat ng probasyon at pulisya sa mga abogadong nag-iimbestiga sa diskriminasyon sa lahi at pagkiling sa mga paglilitis sa kriminal.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Ang impormasyong kailangan upang magtatag ng diskriminasyon sa lahi at pagkiling ay maaaring mahirap makuha, at ang mga kahilingan sa data ay nakakaubos ng oras.

Pinapabuti ng AB 2065 ang pag-access sa mga kritikal na data na makakatulong sa pagtatatag ng mga ganitong uri ng paghahabol sa ilalim ng Racial Justice Act. Sa partikular, ang panukalang batas na ito ay nangangailangan ng California Department of Corrections and Rehabilitation, ang Judicial Council, at ang Department of Justice na mag-ulat ng disaggregated data ayon sa county taun-taon. Higit pa rito, ang panukalang batas na ito ay mag-aatas sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas na ilabas ang lahat ng mga rekord ng pag-aresto at mga ulat ng probasyon, anuman ang petsa kung kailan sila inihanda, sa isang lisensyadong abogado na nag-iimbestiga sa isang claim.

Nakikipagsosyo ang yli sa libu-libong kabataan sa buong estado, na karamihan sa kanila ay mga kabataang may kulay na mababa ang kita. Marami sa mga kabataang ito at kanilang mga pamilya ay may direktang karanasan sa pag-profile ng lahi at kriminalisasyon, at kami ay masugid na tagapagtaguyod ng mga patakarang sumusuporta sa aming mga komunidad sa paghahanap ng hustisya.

Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Platform ng Hustisya ng Lahi, na tumutugon sa mga epekto ng carceral system sa mga komunidad ng kulay.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at LinkedIn.

Sino ang nag-iisponsor ng panukalang batas na ito?

  • Komite sa Serbisyo ng Mga Kaibigan ng Amerikano
  • Ella Baker Center para sa Karapatang Pantao
  • California Coalition para sa Mga Bilanggo ng Babae
  • Californians United para sa isang Responsableng Badyet
  • Sentro sa Juvenile at Criminal Justice
  • Pasimulan ang Katarungan
  • NextGen California

Mag-click dito upang matuto nang higit pa