AB 2181 – Palawakin ang Mga Oportunidad para sa mga Mag-aaral ng Juvenile Court School

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Ang AB 2181 ay naglalayong palawakin ang mga pagkakataon para sa mga mag-aaral sa juvenile court school na manatili sa mataas na paaralan, kung naaangkop, upang makumpleto ang mga lokal na kinakailangan sa pagtatapos, makisali sa mga kursong AG, dalawahang pagpapatala (sabay-sabay na pagpasok sa high school at kolehiyo), at mga pagkakataon sa Career Technical Education.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Nakikipagsosyo ang yli sa libu-libong kabataan sa buong estado, na karamihan sa kanila ay mga kabataang may kulay na mababa ang kita.

Bilang mga pinuno sa larangan ng pag-unlad ng kabataan, naniniwala kami na ang lahat ng kabataan ay karapat-dapat sa isang makabuluhang edukasyon na humahantong sa hinaharap ng mas malaking oportunidad at kabutihan. Ang mga pagkakataong ito ay lalong mahalaga para sa mga kabataang sangkot sa sistema, na kadalasang nakaranas ng trauma at nahaharap sa mataas na panganib sa mga tuntunin ng hindi magandang resulta ng kabataan at nasa hustong gulang.

Ang panukalang batas na ito ay makakatugon sa ating mga pangako sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga mag-aaral sa paaralan ng juvenile court ay maaaring manatili sa mataas na paaralan nang hindi makumpleto ang pinakamababang kinakailangan ng estado sa pagtatapos kung pipiliin nila, upang makinabang mula sa karagdagang mga pagkakataon sa edukasyon bago magtapos.

Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Platform ng Hustisya sa Edukasyon, na nagtataguyod ng libre, mataas na kalidad, buong-tao na edukasyon para sa lahat.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at LinkedIn.

Sino ang sumusuporta sa panukalang batas na ito?

  • Opisina ng Edukasyon ng County ng Alameda (co-sponsor)
  • Riverside County Office of Education (co-sponsor)
  • Mga Superintendente ng California County

Mag-click dito upang matuto nang higit pa