AB 2258 – Protektahan ang Access sa Preventive Health Care

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Palalakasin ng AB 2258 ang umiiral na batas upang matiyak na ang lahat ng taga-California ay may access sa preventive na pangangalagang pangkalusugan na komprehensibo, kasama, at abot-kaya. 

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Nakikipagsosyo ang yli sa libu-libong kabataan sa buong estado, na karamihan sa kanila ay mga kabataang may kulay na mababa ang kita. Marami sa mga kabataang ito ang nagpupumilit na makuha ang pangangalagang pangkalusugan na kailangan nila upang umunlad. Kami ay masugid na tagapagtaguyod ng patakaran sa pangangalagang pangkalusugan na nagsisiguro ng access sa pangangalagang pangkalusugan.

Ang patnubay ng pederal sa ilalim ng Affordable Care Act (ACA) ay nag-aatas sa mga tagaseguro ng kalusugan at mga planong pangkalusugan na sakupin ang pangangalagang pang-iwas nang walang gastos sa consumer. Noong Marso 30, 2023, sinira ng isang pederal na hukom sa Texas ang mga pambansang proteksyon para sa mga benepisyo sa pangangalaga sa pag-iwas sa ilalim ng ACA noong Braidwood Management Inc. v. Becerra. Kung Breadwood ay itinataguyod ng Korte Suprema, ang pederal na patnubay sa pagsaklaw sa mga integral na serbisyo nang walang pagbabahagi sa gastos ay hindi maipapatupad.

AB 2258 ni Assemblymember Rick Chavez Zbur, na magko-code ng matagal nang pederal na patnubay na dapat saklawin ng mga planong pangkalusugan at mga insurer ang mga serbisyong mahalaga sa pagbibigay ng inirerekomendang pangangalagang pang-iwas nang walang pagbabahagi sa gastos.

Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Platform ng Hustisya sa Kalusugan, na nag-iisip na angkop sa kultura, pangangalagang pangkalusugan ng buong tao para sa lahat.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at LinkedIn.

Sino ang nag-iisponsor ng panukalang batas na ito?

  • Insurance Commissioner Ricardo Lara
  • Pagkakapantay-pantay ng California
  • San Francisco AIDS Foundation
  • Los Angeles LGBT Center
  • Kalusugan ng APLA

Mag-click dito upang matuto nang higit pa