AB 2506 – Reporma sa Buwis ng Cannabis na Pinoprotektahan ang Pagpopondo ng mga Bata

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Sa kasalukuyang badyet ng estado, ang mga kita mula sa mga buwis sa cannabis ay nagbibigay ng pagpopondo para sa pangangalaga ng bata para sa 21,486 na batang may mababang kita. Ang alokasyon mula sa Prop 64 na mga kita sa kasalukuyang taon na badyet ng estado para sa pangangalaga ng bata ay $279 milyon. Ang kita na ito ay kumakatawan sa nag-iisang nakatuong daloy ng pagpopondo ng estado para sa pangangalaga ng bata para sa mga pamilyang mababa ang kita sa ating estado. Kahit na sa mga pondong ito, hindi natin natutugunan ang pangangailangan para sa abot-kayang pangangalaga sa bata. Humigit-kumulang 2.3 milyong bata ang kwalipikado para sa subsidized na pangangalaga sa bata ngunit kasalukuyan naming natutugunan ang mga pangangailangan ng 11% lamang ng mga karapat-dapat na bata. Ang anumang pagbabago sa mga rate ng buwis sa cannabis na hindi neutral sa kita ay magreresulta sa pagkawala ng access sa mga bata at pamilyang may kulay sa abot-kayang pangangalaga sa bata.

Bilang karagdagan sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga kita ng cannabis sa abot-kayang pangangalaga ng bata, ang mga kita ng cannabis ay isang pangunahing tagapondo ng mga serbisyo sa pag-iwas sa kabataan at iba pang mga suporta sa mga komunidad na may kulay na lubhang naapektuhan ng War on Drugs.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Bilang mga tagapagtaguyod ng kabataan, sinusuportahan ni yli ang batas na ito dahil ang mga pagbabagong iminumungkahi ng batas na gawin sa estado ng mga rate ng buwis sa cannabis ay neutral sa kita at hindi makakaapekto sa mga kritikal na daloy ng pagpopondo na sumusuporta sa mga bata, kabataan at pamilya sa California. Marami sa ating mga kabataan - ang karamihan sa kanila ay mga kabataang may kulay - ay lubhang naapektuhan ng "Digmaan laban sa Droga." Ang isang malaking bilang ng aming mga programa ay nakatuon sa "pag-iwas," na tumutugon sa mga kondisyon sa kapaligiran (hal., ang density ng mga tindahan ng alak sa isang kapitbahayan at predatory marketing) na nakakaimpluwensya sa paggamit ng substance sa mga kabataan.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Pumirma na lang kami ang sulat na ito ng pag-endorso, at pinapahayag namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at kaba.

Sino pa ang sumusuporta sa kahilingang ito?

  • Youth Forward (Sponsor)

Mag-click dito upang matuto nang higit pa