AB 2700 – Mula sa Krisis hanggang Batas sa Pangangalaga

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Ang SB 1319 ay nag-uugnay sa mga taong nakakaranas ng mga krisis sa kalusugan ng pag-uugali sa naaangkop na mga pasilidad ng pangangalaga tulad ng mga yunit ng pag-stabilize ng krisis at mga sentro ng pag-iisip.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Sa nakalipas na 6 na taon, ang California ay nagpi-pilot ng mga programa upang dalhin ang mga indibidwal sa mga krisis sa kalusugan ng pag-uugali sa mga destinasyon tulad ng mga crisis stabilization unit at sobering centers kung naaangkop. Nalaman ng isang independiyenteng pagsusuri ng UCSF na 98% ng mga pasyente na dinala sa isang mental health crisis center ay epektibong nagamot para sa kanilang mga pangangailangan sa kalusugan ng pag-uugali. Napag-alaman din ng pagsusuri na ang mga oras ng pag-alis ng pasyente ng ambulansya ay mas mababa para sa mga transportasyon sa krisis sa kalusugan ng isip at mga sentro ng paghinahon, ibig sabihin ang mga tauhan ng ambulansya ay maaaring tumugon nang mas mabilis sa iba pang mga tawag sa 911. 

Upang palawakin ang access sa mahahalagang serbisyo sa krisis sa kalusugan ng pag-uugali habang pinapawi ang pressure sa aming mga EMS system at emergency room, ang panukalang batas na ito ay:

  • Nangangailangan ng pagsusuri ng gaps-and-needs ng mga pasilidad ng krisis sa kalusugan ng pag-uugali sa bawat county, na maaaring magsilbi bilang alternatibong destinasyon sa mga emergency room para sa mga krisis sa kalusugan ng pag-uugali. Ito ay magpapahintulot sa bawat lokal na ahensya ng mga serbisyong pang-emergency na maunawaan ang kritikal na impormasyon para sa pagbuo ng alternatibong network at imprastraktura ng destinasyon nito.
  • Nag-aatas sa mga lokal na ahensya ng serbisyong pang-emerhensiya na bumuo ng alternatibong plano ng patutunguhan na may mga protocol para sa pagdadala ng mga tao sa mga naaangkop na lugar maliban sa emergency department.

Nakikipagsosyo ang yli sa libu-libong kabataan sa buong estado, na karamihan sa kanila ay mga kabataang may kulay na mababa ang kita. Sa mga nakalipas na taon, ang kalusugan ng isip at paggamit ng substance ay naging mga pangunahing isyu kung saan nakatuon ang karamihan sa aming programming. Ang ating mga kabataan ay umaasa sa atin upang maipasa ang mga patakarang epektibong gumagana upang matugunan ang mga krisis sa kalusugan na ito.

Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Platform ng Hustisya sa Kalusugan, na nagtataguyod para sa komprehensibo at holistic na pangangalagang pangkalusugan para sa lahat ng tao.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at LinkedIn.

[kahon]

Sino ang sumusuporta sa panukalang batas na ito?

  • Steinberg Institute (Sponsor)

Mag-click dito upang matuto nang higit pa