AB 958 – ang Family Unit Act

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Ang AB 985 (Santiago at Bonta) ay nagtatatag ng mga personal na pagbisita para sa mga nakakulong na tao bilang isang limitadong karapatang sibil, sa halip na isang pribilehiyo, at tinitiyak na ang pagbawi ng mga karapatan sa pagbisita ay limitado sa mga espesyal na pangyayari.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Nakikipagsosyo ang yli sa libu-libong kabataan sa buong estado, na karamihan sa kanila ay mga kabataang may kulay na mababa ang kita. Marami sa kanila ang nagdadala ng bigat ng mapaminsalang “hustisya” na sistema ng ating estado, hindi bababa sa kung saan ay ang nakaka-trauma na karanasan ng pagkahiwalay sa mga magulang at tagapag-alaga, na gumaganap ng kritikal na papel sa pag-unlad ng kanilang mga anak. Ang pananaliksik ay nagpapakita ng malakas na koneksyon sa pamilya na binabawasan ang recidivism at tinutulungan ang mga nakakulong na umunlad sa sandaling bumalik sila sa kanilang komunidad.

Ang pagpapanatili ng pare-pareho at makabuluhang koneksyon sa pagitan ng mga nakakulong at kanilang mga mahal sa buhay ay kadalasang mahirap. Ang mga nakakulong ay maaaring tanggihan ang mga personal na pagbisita sa pamilya o mga kaibigan bilang isang aksyong pandisiplina na walang kaugnayan sa pagbisita o sa inaasahang bisita. Sa pamamagitan ng pagtatatag ng karapatan ng mga nakakulong na tao sa mga personal na pagbisita, susuportahan ng AB 958 ang mga pamilyang may mga nakakulong na tao, pagpapabuti ng mga koneksyon sa pamilya, at tutulungan ang mga nakakulong na umunlad sa sandaling sila ay umuwi.

Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Platform ng Hustisya ng Lahi, na tumutugon sa hindi katimbang na epekto ng Prison Industrial Complex sa Black, Indigenous at iba pang taong may kulay.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at Twitter.

Sino pa ang sumusuporta sa panukalang ito?

 • Isang Bagong Paraan ng Buhay
 • Lahat tayo o Wala
 • Alliance para sa Mga Lalaki at Lalaki na Kulay
 • Anti-Recidivism Coalition
 • Mga Pamilya ng California Laban sa Pag-iisa sa Pagkakulong
 • Proyekto ng Mga Naapektuhang Pamilya ng California
 • Mga Gawain sa Komunidad
 • Communities United for Restorative Youth
 • Katarungan
 • I-drop ang LWOP
 • Mga Tagapagtanggol ng Pamilya sa East Bay
 • Felony Murder Elimination Project
 • Mga Pamilyang Nagkakaisa para Tapusin ang LWOP
 • Homies Unidos
 • Mga Serbisyong Legal para sa mga bilanggo na may
 • Mga Bata Mary Mac Transitional Homes
 • Mga Haligi ng Komunidad
 • Place4Grace
 • Prison From-TheInside-Out Inc.
 • RTime Co
 • Sister Warriors
 • Start Over, Inc.
 • Center ng Kalayaan ng Kababaihan

Mag-click dito upang matuto nang higit pa