Magtanong ng Badyet – Mga Programa ng Suporta sa Mag-aaral ng AANHPI

Tungkol saan ang Budget Ask na ito?

Ang kahilingan sa badyet na ito ay magdirekta ng $16 milyon para sa California State University (CSU) at California Community Colleges (CCC) Collaborative. Ang Collaborative na ito ay lilikha ng isang consortium para sa mga programang suporta ng mag-aaral sa campus na tumutugon ayon sa kultura partikular para sa mga mag-aaral na mababa ang kita, kulang sa serbisyo, unang henerasyong Asian American, Native Hawaiian, at Pacific Islander (AANHPI) upang mapataas ang pagpapanatili at pagkamit ng mas mataas na edukasyon. Ang pagpopondo na ito ay magiging priyoridad sa mga paaralan ng CSU at CCC na pederal na itinalaga bilang mga institusyong naglilingkod sa minorya, na, ayon sa pederal na kahulugan, ay nangangailangan na "ang isang institusyon ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 10% na full-time na mga mag-aaral sa AANHPI, kung saan 50% ay dapat na mababa ang kita ayon sa Mga kinakailangan sa Pell Grant."

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Bilang isang unapologetically anti-racist na organisasyon na ang mga kawani at kabataang kalahok ay halos lahat ay Black, Indigenous at mga taong may kulay, saksi si yli sa malalalim na epekto ng hindi pagkakapantay-pantay sa ating sistema ng edukasyon at higit pa. Lubos naming sinusuportahan ang mga pagsisikap na pataasin ang access sa mga pagkakataong pang-edukasyon para sa mga kabataang may kulay na pinakanaaapektuhan ng mga hindi pagkakapantay-pantay na ito. 

Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Platform ng Hustisya sa Edukasyon.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham ng suporta para sa tanong na ito, at ipinapahayag namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at Twitter.

Sino pa ang sumusuporta sa Batas na ito?

  • California Commission on Asian and Pacific Islander American Affairs

Mag-click dito upang matuto nang higit pa