Unahin ang Mga Bata sa Badyet ng Estado ng California

Ano ang tungkol sa liham na ito?

Ang pagkalat ng COVID-19 ay partikular na nakasisira sa mga bata at pamilya ng California na nasa mga krisis bago nagsimula ang pandemya: mga pamilya na may maliliit na bata - ang cohort ng populasyon ng ating estado na karamihan sa kahirapan - na hindi ma-access ang mga mahahalagang suporta, kabilang ang sapat na nutrisyon at kalidad ng pangangalaga sa bata at preschool; mga batang inaabuso at napabayaan at / o nakasaksi sa karahasan sa tahanan; ang karamihan sa mga mag-aaral ng California na kulang sa pang-edukasyon ay sumusuporta sa kailangan nila upang matugunan ang mga pamantayang antas ng pagbasa at mga pamantayan sa matematika; maraming mga bata na naninirahan sa mga imigrante o mga undocumented na pamilya; ang hindi katanggap-tanggap na mababang bilang ng mga bata sa Medi-Cal na nakatanggap ng pag-aalaga sa pangangalaga at pangangailangang pangkalusugan; at ang milyun-milyong mga kabataan na nakakaranas ng mga hamon sa kalusugan ng kaisipan, kasama ang marami na nakipagpunyagi sa mga saloobin ng pagpapakamatay.

Ang liham na ito ay tumawag sa Gobernador ng Gavin Newsom ng California at mga mambabatas ng estado na unahin ang mga bata sa darating na 2020-21 badyet ng estado - na humahawak ng mga mahahalagang programa at serbisyo ng mga bata na hindi nakakapinsala at pagtaas ng mga naka-target na suporta na hangga't maaari.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Ang pagpopondo ng estado ay direkta at malalim na makakaapekto sa ating kabataan - mula sa edukasyon hanggang sa pangangalaga ng kalusugan, hanggang sa katatagan ng pabahay at seguridad ng pagkain - pati na rin ang mga samahan (tulad ng yli!) Na nagbibigay sa mga kabataan ng kritikal na programa.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Nilagdaan na lang natin ang bukas na liham na ito, na nilikha ng Ang Kilusan ng Mga Bata ng California. At, ipinapahayag namin ang aming suporta sa social media: Facebook, Instagram at Twitter.

Sino pa ang pumirma sa liham na ito?

Daan-daang mga samahan ang lumagda sa liham - i-click ang link sa ibaba para sa buong listahan.

Basahin ang Sulat Dito