Iligtas ang mga Ospital ng California

Ano ang tungkol sa kampanya na ito?

Hinihimok ng kampanyang ito si Gobernador Gavin Newsom na isaalang-alang ang isang beses na relief package sa 2023 upang matulungan ang mga ospital ng California na makaligtas sa mga agarang hamon, na sinusundan ng mga pagtaas ng structural rate upang maiwasan ang mga krisis sa hinaharap, at tumulong na protektahan ang access para sa mga taga-California na may pinakamalaking pangangailangan sa kalusugan.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Para sa mga Californian na mababa ang kita na umaasa sa Medi-Cal para sa pagkakasakop — dalawang-katlo sa kanila ay mga taong may kulay — ang sitwasyon ay pinakamasama. Ang mga komunidad na may mataas na pagpapatala sa Medi-Cal ay dumaranas na ng kakulangan ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, kadalasang umaasa sa mga ospital bilang kanilang nag-iisa at pangunahing solusyon sa pangangalaga. Sa mga pinababang serbisyo at tahasang pagsasara, makikita ng mga pinaka-mahina sa California, kabilang ang mga taong naninirahan sa kanayunan at hindi naseserbisyuhan na mga lugar, ang kanilang pag-access sa pangangalaga ay mawawala kung ang agarang tulong ng estado sa pananalapi ay hindi maihahatid.

Kung walang tulong, ang mga lungsod at bayan sa buong estado ay nasa landas na mawalan ng mahahalagang haligi ng komunidad ng mga serbisyo at trabaho sa pangangalagang pangkalusugan: Madera, Visalia, Placerville, Porterville, Hollister, Bakersfield, Montebello, Humboldt County, lahat ng Imperial County, mga bulsa ng Los Angeles , bukod sa iba pang bahagi ng California na naglilingkod sa ating mga pinakamahina na kabataan at komunidad. Sa susunod na taon, mas maraming ospital ang maaaring magsara.

Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Health Plataporma ng Hustisya, na nakikita ang isang mundo kung saan ang lahat ay may access sa pangangalagang pangkalusugan.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang sulat ng suporta, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at Twitter.

Sino pa ang sumusuporta sa kampanyang ito?

  • Ang kampanyang ito ay pinamumunuan ni Senator Anna Caballero