SB 1257- Ang Kalusugan at Kaligtasan para sa Lahat ng Batas sa Trabaho

Ano ang patakarang ito?

Habang ang gawaing domestic ay mahalaga sa ekonomiya ng California at sa kakayahan para sa mga taga-California na mabuhay nang nakapag-iisa, ang mga domestic worker ay hindi kasama sa mga pangunahing proteksyon sa kalusugan at trabaho sa trabaho at kaligtasan.

Nakakatawa, ang kasalukuyang pandemya ng kalusugan ng COVID-19 pati na rin ang madalas at nagwawasak na mga wildfires ng California ay pinalaki ang kahinaan at panganib na kinakaharap ng mga manggagawa sa bahay at araw-araw.

Ang patakarang ito aalisin ang pagbubukod ng "serbisyo sa tahanan ng sambahayan" mula sa Mga Proteksyon sa Kalusugan at Kaligtasan ng Kalusugan ng California.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Ang mga manggagawa sa bahay ay pangunahing mga kababaihang imigrante na nagtatrabaho upang suportahan ang kanilang sariling pamilya bilang pangunahing tagapagbigay ng sustansya - isang grupo sa interseksyon ng lahi, klase, katayuan sa imigrasyon at kasarian, at sa gayon isang pangunahing pamayanan na hinahangad ni yli na maiangat ang aming gawa sa katarungang panlipunan.

Ang mga manggagawa na ito ay may mga pangalan. Mayroon silang mga asawa, kapatid, at mga bata. Sila ang mga ina at kapatid ng ating kabataan. Marami sa kanila AY ating kabataan, na dapat mag-ambag sa kanilang mga pamilya upang mapanatili ang kalagayan. Ang aming kabataan at kanilang mga pamilya ay labis na naapektuhan ng mga batas sa paggawa at proteksyon (o kakulangan nito).

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Nagpirma lang kami ng liham ng pag-endorso, na nilikha ng California Domestic Workers Alliance. At, ipinapahayag namin ang aming suporta sa social media: Facebook, Instagram at kaba.

Sino pa ang sumuporta sa patakarang ito?

 

  • Instituto de Educación Popular del Sur de California (IDEPSCA)
  • Koalisyon para sa Mga Karapatang imigrante ng Tao
  • Pilipino Workers Center (PWC)
  • Mga tagapagtaguyod ng Filipino para sa Katarungan
  • Kamay sa Kamay: Ang Network ng Tagagawa ng Lokal
  • Graton Araw ng Paggawa Center (Centro Laboral de Graton)
  • Mujeres Unidas y Activas (MUA)
  • La Colectiva de Mujeres

I-download ang Sulat Dito