SB 1273 – Pagprotekta sa mga Mag-aaral mula sa Pagpapatupad ng Batas

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Aalisin ng SB 1273 ang ipinag-uutos na kinakailangan na abisuhan ng mga paaralan ang pagpapatupad ng batas para sa pag-uugali ng mag-aaral na ikinategorya bilang isang pag-atake o menor de edad na pagkakaroon ng cannabis o alkohol, na nagpoprotekta sa mga mag-aaral mula sa hindi kinakailangang pakikipag-ugnayan sa sistema ng hustisyang kriminal. 

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Nakikipagsosyo ang yli sa libu-libong kabataan sa buong estado, na karamihan sa kanila ay mga kabataang may kulay na mababa ang kita. Marami sa mga kabataang ito ang nagkaroon ng matinding traumatizing na mga karanasan sa pagpapatupad ng batas - parehong direkta at bilang mga saksi sa brutal na pagtrato sa kanilang mga kapantay. Ang mga insidenteng ito ay hindi lamang nakakasama sa mga indibidwal na kasangkot – umalingawngaw ang mga ito sa buong komunidad, na nagpapatibay sa mensahe na ang mga kabataang may kulay ay mga kriminal at wala kahit saan na ligtas mula sa karahasan ng pulisya (tingnan ang aming Platform ng Hustisya ng Lahi).

Sb 1273 inaalis ang labis na pag-abot sa mga utos ng estado para sa abiso sa paaralan ng pagpapatupad ng batas, paghikayat sa mga paaralan na magpatibay ng mga pamamaraang hindi nagpaparusa, may trauma, at nakabatay sa kalusugan sa mga pag-uugaling nauugnay sa paaralan. Bukod pa rito, tinalis niya ang mga kriminal na parusa para sa mga kawani ng paaralan na nabigong mag-ulat ng mga insidente ng di-umano'y pag-atake o pisikal na banta laban sa mga empleyado ng paaralan at pinawawalang-bisa ang Education Code section 32210, na ginamit upang gawing kriminal ang pag-uugali ng mag-aaral nang mas angkop na hinahawakan sa pamamagitan ng mga suporta sa pag-uugali o disiplina sa paaralan. 

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Pumirma na lang kami ang sulat na ito ng pag-endorso, at pinapahayag namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at kaba.

Sino pa ang sumusuporta sa kahilingang ito?

  • ACLU CA Action (Sponsor) 
  • Alliance for Boys and Men of Color (Sponsor) 
  • Black Organizing Project (Sponsor) 
  • Black Parallel School Board (Sponsor) 
  • Coleman Advocates for Children and Youth (Sponsor) 
  • Mga Karapatan sa Kapansanan California (Sponsor) 
  • Dolores Huerta Foundation (Sponsor) 
  • East Bay Community Law Center (Sponsor) 
  • Public Counsel (Sponsor) 

Mag-click dito upang matuto nang higit pa