SB 1491 – Isulong ang Higit na Pagsasama-sama sa Mas Mataas na Edukasyon

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Ang SB 1491 ay magsusulong ng higit na pagkakaisa sa mas mataas na edukasyon at magbibigay ng kinakailangang suporta sa 2SLGBTQ+ na mga mag-aaral, guro, at kawani sa parehong pampubliko at pribadong kolehiyo at unibersidad sa buong estado.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Maraming estudyante ng 2SLGBTQ+ ang nakakaranas ng diskriminasyon at panliligalig sa mas mataas na edukasyon, na maaaring negatibong makaapekto sa kanilang tagumpay sa akademiko at pangkalahatang kagalingan. Ayon sa US Transgender Survey, isang survey sa mahigit 27,000 transgender adults, halos isang-kapat (24%) ng mga respondent na wala o itinuturing na transgender sa kolehiyo ay nag-ulat ng pasalita, pisikal, o sekswal na panliligalig - na may 16% ng mga nakaranas ng panliligalig nang umalis sa kolehiyo dahil napakasama ng panliligalig.

yli kasosyo sa libu-libong kabataan sa buong estado, at kami ay masugid na tagapagtaguyod para sa kapakanan, kaligtasan at pagkilala sa lahat ng ating kabataan sa lahat ng mga kapaligiran na kanilang napagpasiyahang pasukin at lalo na sa paaralan.

Ang SB 1491 ay mangangailangan ng:

  • Ang Opisina ng Legislative Analyst upang magsagawa ng pagtatasa ng mga pampublikong kolehiyo at unibersidad ng California sa kalidad ng buhay ng mga estudyante, guro, at kawani ng LGBTQ+ kada tatlong taon, at mag-publish ng mga rekomendasyon sa website nito.
  • Ang mga pampublikong kolehiyo at unibersidad ay magtalaga ng isang punto ng pakikipag-ugnayan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga estudyante, guro, at kawani ng LGBTQ+. 
  • Ang mga kolehiyo at unibersidad ay hayagang kilalanin ang anumang mga eksempsyon sa Title IX na ibinigay sa kanila. Ang Title IX ay isang pederal na batas na nagbabawal sa diskriminasyon batay sa kasarian. Ang Student Aid Commission ay kailangang magbigay ng nakasulat na abiso sa mga mag-aaral na tumatanggap ng tulong pinansyal ng estado na nagpapaalam sa kanila kung ang kanilang institusyon ay nag-claim ng relihiyosong exemption sa mga pederal na proteksiyon na walang diskriminasyon.

Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Platform ng Hustisya ng Kasarian, na tumutugon sa mga epekto ng karahasan na nakabatay sa kasarian at nakikita ang isang mundo kung saan ang lahat ng tao ay kinikilala, pinahahalagahan at minamahal kung sino sila.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at LinkedIn.

Sino ang sumusuporta sa panukalang batas na ito?

  • Pagkakapantay-pantay ng California

Mag-click dito upang matuto nang higit pa