SB 545 – The SAFE Children Act

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Ang SB 545 ay magbibigay sa mga menor de edad na biktima ng sex trafficking o sekswal na pang-aabuso at lumaban sa kanilang mga nang-aabuso ng pagkakataong gumaling mula sa kanilang mga trauma sa pamamagitan ng paggamot at mga serbisyo sa juvenile court system, sa halip na subukan sila bilang mga nasa hustong gulang sa criminal court system at pagpapadala sa kanila sa bilangguan.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Sa ilalim ng umiiral na batas, maaaring humiling ang mga tagausig na ilipat ng korte ng kabataan ang isang menor de edad na 15 taong gulang o mas matanda sa hurisdiksyon ng korte ng kriminal kung ang menor de edad ay pinaghihinalaang nakagawa ng ilang partikular na krimen. Ang prosesong ito ay nagresulta sa ilang mga bata na umatake sa kanilang mga nang-aabuso upang mailipat ang kanilang mga kaso sa korte ng mga nasa hustong gulang, kung saan ang mga batang ito na na-trauma at nabiktima ng mga adultong mandaragit ay na-trauma sa pangalawang pagkakataon sa pamamagitan ng paglilitis bilang mga nasa hustong gulang at nasentensiyahan ng mahabang panahon sa bilangguan para sa pag-atake sa kanilang mga nang-aabuso.

Makakatulong ang SB 545 na matiyak na ang mga batang ito na lumalaban sa kanilang mga nang-aabuso ay hindi na kailangang makaranas ng hindi kinakailangang mga dekada ng trauma sa bilangguan ng mga nasa hustong gulang. Ginagawa ito ng SB 545 sa pamamagitan ng pagdedeklara ng layunin ng Lehislatura na ang mga bata sa ganitong sitwasyon ay mga biktima at nagbabawal sa mga husga ng kabataan na ilipat ang mga batang ito sa hurisdiksyon ng korte ng kriminal maliban kung ang pag-uusig ay maaaring magpakita ng malinaw at nakakumbinsi na ebidensya na ang taong inatake ng bata ay mayroon. hindi natrapik, sekswal na inabuso, o sekswal na binugbog sila. Gusto rin ng SB 545 mangailangan ang hukom upang isaalang-alang ang ilang partikular na salik na may kaugnayan sa background ng isang bata, kabilang ang kanilang kasaysayan ng trauma, at paglahok sa sistema ng pag-aalaga ng foster, kapag nagpapasya kung ililipat ang bata sa korte ng kriminal na nasa hustong gulang.

Nakikipagsosyo ang yli sa libu-libong kabataan sa buong estado, na karamihan sa kanila ay mga kabataang may kulay na mababa ang kita. Nasasaksihan namin mismo ang malupit na epekto ng mapaminsalang sistema ng “hustisya” ng ating estado sa kanilang buhay, at masugid na tagapagtaguyod ng mga hakbang na magbabawas sa kriminalisasyon at pagkakakulong sa ating mga komunidad.

Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Platform ng Hustisya ng Lahi, na tumutugon sa mga epekto ng carceral system sa mga komunidad ng kulay.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa aming mga channel ng komunikasyon.

Sino ang nag-sponsor ng panukalang batas na ito?

  • Mga Karapatang Pantao para sa mga Bata

Mag-click dito upang matuto nang higit pa