yli Sinusuportahan ang Civic Engagement: VOTE !!

Magparehistro upang bumoto

Maaari kang magrehistro - o kung wala ka pang 18 taong gulang, paunang magparehistro - at suriin ang katayuan ng iyong pagpaparehistro HERE. Kung nagparehistro ka o muling magrehistro ng mas mababa sa 15 araw bago ang isang halalan kailangan mong kumpletuhin ang Parehong Araw ng Rehistro ng Botante proseso at hilingin nang personal ang iyong balota sa opisina ng halalan ng iyong county o lokasyon ng botohan.

Gumawa ng matalinong mga pagpipilian

Ipasok lamang ang iyong zip code sa ibaba upang malaman ang tungkol sa mga kandidato at mga hakbang sa balota sa iyong distrito, at makakuha ng mga sagot sa mga mahahalagang katanungan tungkol sa paparating na halalan.

Hanapin ang iyong lugar ng botohan

I-click ang DITO at ipasok ang iyong address upang malaman kung saan itapon ang iyong balota!