Calafia

Ang Calafia ay journal sa patakaran sa kabataan ng Kabataang Pamumuno ng Kabataan na nagpapalaki ng mga narrative ng mga kabataan sa mga paksa at mga lugar na mahalaga na mahalaga sa kanila at sa kanilang mga komunidad.

Ang mga nakaraang isyu ng Calafia ay nakatuon sa kabataan ng reporma sa hustisyang kriminal, katarungang pang-edukasyon at pagtugon sa mga stigma sa loob ng mga komunidad ng kulay. Tingnan ang pinakabagong isyu na pinamagatang, Ang aming mga Paaralan, Ang Ating Buhay, Ang Ating mga Kasunduan dito.

Ang mga Calafia Fellows ay pipiliin bawat taon mula sa bawat tanggapan ng YLI at lumikha at mag-edit ng tema ng isyu at mga kuwento na ipinakita. Sila ay tinuturuan din ng mga karanasan na reporters, naglalakbay sa mga pambuong-estadong pambuong-estadong at pambansang mga kumperensya ng media at matutunan ang mga hakbang upang makagawa ng isang nakalimbag na publikasyon.