Hispañas Youth Leadership Program (HYLP)

Ang HLYP ay bahagi ng kabataan ng programang pambuong-estadong, Hispaña na Isinaayos para sa Pampulitika Pagkapantay-pantay (HOPE). Ang programa ay dinisenyo upang maghanda ng mababang kita, mataas na paaralan na Latinas para sa mas mataas na edukasyon pati na rin ang tagumpay sa personal at propesyonal na hinaharap. Bawat taon, apat na kabataang babae mula sa walong mga county sa buong estado ang pinili upang lumahok. Ang YLI ay nangangasiwa sa programa sa Fresno County.

"Ang pag-asa ay talagang nagbago sa paraan na nakikita ko ang aking sarili, nakapagtanto ako sa kahalagahan ng pagbibigay at pagsali sa civic engagement. Mayroon na akong mga tool upang gumawa ng isang pagkakaiba sa loob ng aking komunidad."
Priscilla Vidal

Ang HYLP ay bahagi ng kabataan ng programang pambuong-estadong, ang Hispañas na Organisasyon para sa Pampulitika Pagkapantay-pantay (HOPE). Ang programa ay dinisenyo upang maghanda ng mababang kita, mataas na paaralan na Latinas para sa mas mataas na edukasyon pati na rin ang tagumpay sa personal at propesyonal na hinaharap. Bawat taon, apat na kabataang babae mula sa walong mga county sa buong estado ang pinili upang lumahok. Ang YLI ay nangangasiwa sa programa sa Fresno County.

Ang bawat cycle, ang grupo ay dumadalo sa mga pagsasanay sa pamumuno, nakakatugon sa mga lokal na inihalal na opisyal, at nagsasagawa ng isang survey ng kanilang mga kapwa mag-aaral ng Latina tungkol sa iba't ibang mga isyu na nakakaapekto sa kanila. Batay sa mga resulta ng survey, ang mga kabataang babae ay lumikha ng isang video na nagpapakita ng problema, pananaliksik, at kanilang mga rekomendasyon para sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay para sa mga Latinas sa county sa Konseho ng Lungsod ng Fresno. Sa tagsibol, nakikilahok sila sa Latina Action Day sa Sacramento upang magtaguyod para sa kabataan sa mga lugar ng edukasyon, kalusugan at imigrasyon.

"Hindi ko naisip na nasa isang silid na puno ng malakas, empowering, at edukadong mga babaeng Latina, at isang araw ay magbibigay ako ng kontribusyon sa dumaraming bilang ng mga edukadong Latinas."
Lizbeth Gutierrez

Sa 2018, ang mga kabataan ng HYLP ay nagtaguyod para sa AB2965, na magbibigay ng Medi-Cal sa mga may mababang kita na mga undocumented na may edad na ang kita ay nasa o mas mababa sa pederal na antas ng kahirapan. Ang kanilang mga pagsusumikap sa pagtataguyod ay batay sa pananaliksik na isinagawa nila na nagpapakita na maraming mga nakatatanda sa high school ay hindi magkaroon ng segurong pangkalusugan. Nagrali rin sila sa likod ng Senado Bill 946 - nilagdaan lamang sa batas ni Governor Jerry Brown - na nagpapawalang-sala sa sidewalk vending sa estado at nangangailangan ng mga lungsod na gustong mag-regulate sa industriya upang lumikha ng isang permit process.

Ang programa ng 6-buwan na ito ay bukas sa Latinas na mga juniors sa mga high school sa Fresno County. Ang mga aplikante ay maaaring mag-aplay sa pagitan ng Nobyembre-Disyembre bawat taon. Ang mga kalahok ay nakakatugon sa bawat iba pang linggo sa pagitan ng Enero at Hunyo, at inaasahang dumalo sa tatlong pambuong-estadong kumperensya.